Arrangörsstöd

ETT STÖD SOM KAN SÖKAS AV ARRANGÖRER

Kultur Skåne subventionerar arrangerandet av offentliga, professionella scenkonstföreställningar. 

Riksteatern Skåne tar emot ansökningarna från Riksteaterföreningar och annan arrangörer. Ett krav är att arrangören som ansöker har stöd från kommunen. 


 

REGLER FÖR ARRANGÖRSSTÖD
Arrangörsstöd till arrangemang av scenkonst gällande teater, dans och nycirkusföreställningar

1. Arrangörsstöd ges till organisation som arrangerar en offentlig scenkonstföreställning med teater, dans eller nycirkus. Arrangören kan vara teaterförening eller annan förening som inte uppbär regionalt bidrag.

2. Arrangörsstödet gäller professionella ensembler. En förutsättning för att erhålla arrangörsstöd är att producenten erhåller kommunalt, regionalt eller statligt stöd. Undantag från denna regel beslutas av Riksteatern Skåne.

3. Såväl vuxen- som familjeföreställningar är arrangörsstödsberättigad. Minst två föreställningar per år bör vara offentliga barn- och familjeföreställningar, gärna i samarbete med annan offentlig arrangör.

4. Inför varje budgetår fastställer Riksteatern Skåne den procentsats med vilken föreställningar kan subventioneras. Summan beräknas med utgångspunkt från föreningarnas arrangörsstödsberättigade verksamhet föregående år. Bidraget kan erhållas med max 25 000 kronor per föreställning. Bidrag kan även utgå till kringkostnader som traktamente, resor och eventuellt boende, förutsatt att totalpriset är överenskommet i samband med beställning. I annat fall utgå endast bidrag för gaget.

5. En förutsättning för att erhålla arrangörsstöd är att respektive kommun bidrar med minst motsvarande belopp.

6. Arrangören redovisar genomfört arrangemang till Riksteatern Skåne. Riksteatern Skåne avgör om ovanstående villkor är uppfyllda.

7. Medel som ej tas i anspråk i slutet av året förs över till följande år.

Handläggning av inkommande ansökningar sker löpande och arrangören kommer att erhålla skriftligt beslut skyndsamt. Arrangör kan efterfråga förhandsbesked angående producent/föreställning i ett tidigt skede för att underlätta repertoarplanering och budgetering för föreningen. Ansök om arrangörsstöd senast 1 december, 2018. För arrangemang genomförda efter 1 december, kontakta ansvarig handläggare. 

För 2019 års arrangörsstöd har procentsatsen satts till max 28%.

 

Frågor om arrangörsstöd besvaras av Erika Lundvall
E-post: erika.lundvall[a]riksteatern.se
Telefon: 0721 80 90 66