Arrangörsstöd

ETT STÖD SOM KAN SÖKAS AV ARRANGÖRER

Kultur Skåne subventionerar arrangerandet av offentliga, professionella scenkonstföreställningar. 

Riksteatern Skåne tar emot ansökningar från Riksteaterföreningar och andra arrangörer. Ett krav är att arrangören som ansöker har stöd från kommunen. Se mer specifika regler nedan. 


 

REGLER FÖR ARRANGÖRSSTÖD
Arrangörsstöd till arrangemang av scenkonst gällande teater, dans och samtida cirkusföreställningar.

1. Arrangörsstöd ges till organisation som arrangerar en offentlig scenkonstföreställning med teater, dans eller samtida cirkus. Arrangören kan vara teaterförening eller annan förening som inte uppbär regionalt bidrag.

2. Arrangörsstödet gäller professionella ensembler. En förutsättning för att erhålla arrangörsstöd är att producenten erhåller kommunalt, regionalt eller statligt stöd. Undantag från denna regel beslutas av Riksteatern Skåne.

3. Såväl vuxen- som familjeföreställningar är arrangörsstödsberättigade. Minst två föreställningar per år bör vara offentliga barn- och familjeföreställningar, gärna i samarbete med annan offentlig arrangör.

4. Inför varje budgetår fastställer Riksteatern Skåne den procentsats med vilken föreställningar kan subventioneras. Summan beräknas med utgångspunkt från föreningarnas arrangörsstödsberättigade verksamhet föregående år. Bidraget kan erhållas med max 25 000 kronor per föreställning. Momsen subventioneras inte. Bidrag kan även utgå till kringkostnader som traktamente, resor och eventuellt boende, förutsatt att totalpriset är överenskommet i samband med bokningen av föreställningen. I annat fall utgår endast bidrag för gaget.

5. En förutsättning för att erhålla arrangörsstöd är att respektive kommun bidrar med minst motsvarande belopp.

6. Arrangören redovisar genomförda arrangemang till Riksteatern Skåne. Riksteatern Skåne avgör om ovanstående villkor är uppfyllda.

7. Medel som ej tas i anspråk i slutet av året förs över till följande år.

Ansökning sker två gånger per år. Senast 1 december för kommande vårsäsong och senast 31 augusti för kommande höstsäsong.

Arrangörer kan efterfråga förhandsbesked angående producent/föreställning i ett tidigt skede för att underlätta repertoarplanering och budgetering för föreningen. 

För 2019 års arrangörsstöd har procentsatsen satts till max 28% exklusive moms. 

 

Frågor om arrangörsstöd besvaras av Pia Paglialunga
pia.paglialunga@riksteatern.se