Årsmöten

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Med detta brev kallar styrelsen medlemmarna i Riksteatern Skåne till ordinarie
Årsmöte 2 – höstmöte

Lördag den 26 november  2016, kl 10-12, kaffe från 9.30
Vita salongen, Hässleholm kulturhus

Efter lunch fortsätter vi dagen med kompetensutveckling och inspiration, mer information om det återkommer vi med.

  • Vi behöver uppgifter om valda ombud/suppleanter/åhörare till Riksteatern Skånes kansli senast tisdag den 2 november 2016.
  • Varje medlemsförening har rätt att utse två (2) röstberättigade ombud (§ 8 i stadgarna för Riksteatern Skåne).
  • Om medlemmarna utser suppleanter skall detta anges. Ange också om suppleanterna skall delta i årsmötesförhandlingarna.
  • Om medlemmarna därutöver önskar sända åhörare behöver Riksteatern Skåne veta även detta.

Dagordning jämte övriga handlingar till årsmötet kommer att sändas ut senare.

Enligt Riksteatern Skånes stadgar står bl a fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget, val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar samt eventuella ersättare, val av två revisorer samt två ersättare och val av valberedning.

Motionerna behöver vi till Riksteatern Skånes kansli senast fredag den14 oktober 2016.

Anmäl dig här >>