Årsmöten

Riksteatern Skåne har två årsmöten om året.

Årsmöte 1 – vårmöte 2018

När?           Lördag den 21 april 2018, kl 10.00-15.00
Var?           Grand Hotel, Lund

Ankomst och fika 9.30
Årsmöte 10.00
Lunch 12.00
Eftermiddagsaktiviteter 13.00
Avslutning och eftermiddagsfika 15.00-15.30

Vi behöver uppgifter om valda ombud/suppleanter/åhörare till Riksteatern Skånes kansli senast onsdag den 28 mars 2018.
Varje medlemsförening har rätt att utse två (2) röstberättigade ombud (§ 8 i stadgarna för Riksteatern Skåne).
Om medlemmarna utser suppleanter skall detta anges. Ange också om suppleanterna skall delta i årsmötesförhandlingarna.
Om medlemmarna därutöver önskar sända åhörare behöver Riksteatern Skåne veta även detta.

Dagordning jämte övriga handlingar till årsmötet kommer att sändas ut till deltagarna i enlighet med stadgarna.

Enligt Riksteatern Skånes stadgar står styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen på dagordningen.

Motionerna behöver vi till Riksteatern Skånes kansli senast fredag den 16 mars 2018. Motioner skickas till erika.lundvall@riksteatern.se.
Frågor besvaras av Erika Lundvall på erika.lundvall@riksteatern.se.

Anmälan görs här >>