Kommande Årsmöte

Nästa Årsmöte för Skånes lokala Riksteaterföreningar är 23 november 2019. 


Senaste föreningsmötet ägde rum på Landskronas Teatercafé 28 april 2019.


Varje Riksteaterförening har rätt att utse två (2) röstberättigade ombud (§ 8 i stadgarna för Riksteatern Skåne).
Om föreningarna utser suppleanter skall detta anges. Ange också om suppleanterna skall delta i årsmötesförhandlingarna.
Om föreningarna därutöver önskar sända åhörare behöver Riksteatern Skåne veta även detta.

Dagordning jämte övriga handlingar till årsmötet sänds ut till deltagarna i enlighet med stadgarna.

Enligt Riksteatern Skånes stadgar står styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen på dagordningen.

Frågor besvaras av ordförande Lina Ehn Öberg på skane@riksteatern.se