Subventionsformer

Information om scenkonstsubventioner till arrangörer i Skåne.

_____________________________________________________________________

SUBVENTIONSFORMER

Arrangörsstöd
Kultur Skåne subventionerar offentliga professionella scenkonstföreställningar som arrangeras av teaterförening eller av annan förening i kommunen.

Scenkonstsubvention
Kultur Skåne subventionerar professionella scenkonstföreställningar i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Även resor till och från scenkonstarrangemang kan subventioneras.

Småplatsstöd
Småplatsstöd kan sökas av Riksteaterförening, i de fall där Riksteaterföreningen ej söka småplatsstöd kan annan förening/organisation ansöka. 

Kultur i vården
Kultur Skåne erbjuder äldreomsorgen subventionerad scenkonst samt subvention av barn- och ungdomsföreställningar inom barn- och ungdomssjukvården.

Saltosubvention!
Kultur Skåne subventionerar professionella dansföreställningar i förskolan tom gymnasieskolan såväl som offentliga föreställningar inom ramen för barn- och ungdomsdansfestivalen Salto! Saltosubventionen hanteras av Dansstationen.
Läs mer här!

_____________________________________________________________________

REGLER FÖR SCENKONSTSUBVENTION

Subvention av teater-, dans- och nycirkusföreställningar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan

1. Subventionerna gäller för köp av professionella scenkonstföreställningar (teater- dans- och nycirkus), samt biljetter.

Så kallad forumteater är inte subventionsberättigad.

2. Subventioner utgår även för resor till och från föreställningslokalen. Resor kan ske över kommungränserna. Subventionen kan både användas till hyrd buss eller biljetter. Resorna måste verifieras med faktura.

3. En förutsättning för att erhålla subvention är att producenten erhåller kommunalt, regionalt eller statligt stöd. Undantag för denna regel beslutas av Riksteatern Skåne.

4. En föreställning subventioneras med 50 % av gaget. För att subvention även skall utgå till kringkostnader som traktamente, resor och eventuellt boende, måste ett totalpris finnas framräknat och utlagt på scenkonstportalen.se av producenten. I annat fall utgår endast subvention på gaget. På resor till och från scenkonsten utgår subvention med 50% av kostnaderna.

5. En förutsättning för att erhålla subvention är att en barn- och ungdomskulturgrupp som planerar och samordnar beställningarna av teater, dans eller nycirkus, finns i kommunen Bidrag söks via den egna kommunens samordnare/samordningsgrupp, vilken ansöker hos Riksteatern Skåne som avgör om ovanstående villkor är uppfyllda

6. Anslaget fördelas proportionellt utifrån antalet barn i förskolan tom grundskolan i varje kommun.

7. Redovisning sänds till Riksteatern Skåne efter genomförd föreställning.

8. Medel som inte tagits i anspråk den 15 november kan fördelas till andra kommuner.

_____________________________________________________________________

REGLER FÖR ARRANGÖRSSTÖD

Arrangörsstöd till arrangemang av scenkonst gällande teater, dans och nycirkusföreställningar

1. Arrangörsstöd ges till organisation som arrangerar en offentlig scenkonstföreställning med teater, dans eller nycirkus. Arrangören kan vara teaterförening eller annan förening som inte uppbär regionalt bidrag.

2. Arrangörsstödet gäller professionella ensembler. En förutsättning för att erhålla arrangörsstöd är att producenten erhåller kommunalt, regionalt eller statligt stöd. Undantag från denna regel beslutas av Riksteatern Skåne.

3. Såväl vuxen- som familjeföreställningar är arrangörsstödsberättigad. Minst två föreställningar per år bör vara offentliga barn- och familjeföreställningar, gärna i samarbete med annan offentlig arrangör.

4. Inför varje budgetår fastställer Riksteatern Skåne den procentsats med vilken föreställningar kan subventioneras. Summan beräknas med utgångspunkt från föreningarnas arrangörsstödsberättigade verksamhet föregående år. Bidraget kan erhållas med max 25 000 kronor per föreställning. Bidrag kan även utgå till kringkostnader som traktamente, resor och eventuellt boende, förutsatt att totalpriset är överenskommet i samband med beställning. I annat fall utgå endast bidrag för gaget.

5. En förutsättning för att erhålla arrangörsstöd är att respektive kommun bidrar med minst motsvarande belopp.

6. Arrangören redovisar genomfört arrangemang till Riksteatern Skåne. Riksteatern Skåne avgör om ovanstående villkor är uppfyllda.

7. Medel som ej tas i anspråk i slutet av året förs över till följande år.

Handläggning av inkommande ansökningar sker löpande och arrangören kommer att erhålla skriftligt beslut skyndsamt. Arrangör kan efterfråga förhandsbesked angående producent/föreställning i ett tidigt skede för att underlätta repertoarplanering och budgetering för föreningen.

För 2014 års arrangörsstöd har procentsatsen satts till 25%.
Ansökan om arrangörsstöd görs via webbformulär.  

Frågor om arrangörsstöd besvaras av Erika Lundvall.
E-post: erika.lundvall[a]riksteatern.se
Telefon: 0721 80 90 66

_____________________________________________________________________