Årsmöte

Tack för ett fint och givande årsmöte på Medborgarhuset i Eslöv 23 november 2019

 

Årsmöte för Skånes lokala Riksteaterföreningar och anslutna organisationer

Varje Riksteaterförening har rätt att utse två (2) röstberättigade ombud (§ 8 i stadgarna för Riksteatern Skåne).
Om föreningarna utser suppleanter skall detta anges. Ange också om suppleanterna skall delta i årsmötesförhandlingarna.
Om föreningarna därutöver önskar sända åhörare behöver Riksteatern Skåne veta även detta. Anslutna organisationer är välkomna som åhörare.

Dagordning jämte övriga handlingar till årsmötet sänds ut till deltagarna i enlighet med stadgarna.

Enligt Riksteatern Skånes stadgar står styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen på dagordningen.

Frågor besvaras av ordförande Lina Ehn Öberg på skane@riksteatern.se